APAKAH PERANAN PUSAT SEBARAN MAKLUMAT NASIONAL (NADI)

Peranan NADI adalah sebagai Pusat Sehenti untuk;

  • Menyediakan capaian Internet secara kolektif kepada masyarakat dan kawasan yang kurang mendapat liputan jalur lebar. 
  • Masyarakat setempat mengikuti pelbagai kursus dan latihan berasaskan ICT, mengambil bahagian dalam program untuk mengasah kemahiran dalam peniagaan e-dagang, serta aktiviti yang menggalakkan penciptaan digital, penyebaran dan penguasaan ilmu pengetahuan digital.
  • Meningkatkan kesedaran dan penglibatan komuniti ke arah meningkatkan taraf sosioekonomi dan memperkasakan modal insan dalam kalangan masyarakat luar bandar dan miskin bandar.
  • Membimbing dan melahirkan usahawan mikro yang menggunakan teknologi digital, bagi mempergiatkan lagi transformasi pendigitalan perniagaan ke arah pendigitalan yang inovatif dan berdaya saing.

 

BERAPAKAH JUMLAH NADI YANG ADA DI SELURUH NEGARA KETIKA INI?

  • Sebanyak 873 NADI sedia ada akan dinaik taraf dan dipergiatkan sebagai Pusat Sehenti untuk aktiviti ekonomi digital luar bandar. Setiap NADI dilengkapi akses perkhidmatan jalur lebar, kemudahan infrastruktur digital serta kakitangan terlatih untuk memberi perkhidmatan dan sokongan yang diperlukan oleh komuniti setempat. NADI juga mempunyai akses kepada pelbagai aktiviti pasaran, latihan dan pemerkasaan dari pihak agensi kerajaan lain dan swasta. 
  •  37 NADI baharu akan dibuka pada suku pertama tahun 2022.
  • Sementara sebanyak 173 NADI akan ditubuhkan di bawah matlamat 1 Dewan Undangan Negeri (DUN) 1 NADI. NADI ini dijangka siap sepenuhnya dan beroperasi pada penhujung Disember 2022.
  • Ini menjadikan sebanyak 1,083 NADI beroperasi di seluruh negara.

 

APAKAH ANTARA PENAMBAHBAIKAN YANG DAPAT DILIHAT KEPADA NADI?

5 inisiatif transformasi yang akan dilaksanakan bagi merealisasikan aspirasi pendigitalan ekonomi negara iaitu:

 1. Menaik taraf kepada NADI yang akan meningkatkan aktiviti Latihan dan bimbingan bagi usahawan mikro
 2. Penubuhan Panel Penasihat yang terdiri dari masyarakat setempat di setiap NADI bagi menasihatkan, merancang pelbagai program dan menarik masyarakat setempat untuk memanfaatkan masyarakat setempat
 3. Setiap NADI akan mempunyai IKON Usahawan NADI dari kalangan usahawan setempat yang telah berjaya yang akan membantu dan memberi inspirasi kepada usahawan mikro tempatan
 4. 600 Rakan Digital NADI dilantik di 600 NADI terpilih bagi turut membantu memberi maklumat sokongan kewangan, melatih dan membangunkan usahawan mikro NADI
 5. Program Pemerkasaan Pendigitalan Usahawan Kecil yang dilaksanakan hasil usaha sama bersama pelbagai agensi kerajaan dan swasta demi membantu pembangunan usahawan mikro tempatan di NADI bagi mencapai pasaran yang lebih besar

 

APAKAH BENTUK LATIHAN ATAU KURSUS YANG DITAWARKAN DI NADI?

Setiap NADI menjalankan kursus-kursus dan latihan seperti:

 1. latihan ICT
 2. latihan keusahawanan
 3. latihan multimedia
 4. e-pembelajaran
 5. latihan pemasaran, pembangunan perniagaan, pembungkusan dan modul lain yang penting bagi usahawan mikro
 6. program kesedaran serta penglibatan komuniti sebagai usaha ke arah meningkatkan taraf sosioekonomi dan memperkasakan modal insan.

Pelbagai kursus keusahawanan bagi membantu usahawan tempatan untuk menjalankan perniagaan dalam talian yang akan disediakan oleh agensi kerajaan seperti MDEC, HRDF, MEDAC, SME Corp dan swasta seperti AEON dan Shopee. Senarai ini akan ditambah baik dengan penglibatan yang lebih dari agensi serta swasta

 

BAGAIMANA KITA DAPAT MEMASTIKAN OBJEKTIF PEMBANGUNAN NADI DAPAT DICAPAI DENGAN EFEKTIF?

Bagi memperkukuh dan memperkemaskan lagi peranan NADI sebagai pusat pendigitalan dan tumpuan komuniti setempat, sebuah jawatankuasa yang dikenali sebagai Panel Penasihat NADI diwujudkan di semua NADI di seluruh negara.

Objektif utama Panel Penasihat NADI adalah untuk menggalak dan memberi peluang kepada pelbagai pihak berkepentingan (stakeholders) dalam kalangan komuniti setempat untuk melibatkan diri dalam aktiviti berkaitan NADI serta menarik masyarakat setempat untuk mengguna pakai sepenuhnya perkhidmatan dan aktiviti di NADI tersebut.

Antara tugas dan fungsi yang perlu dilaksanakan oleh Panel Penasihat NADI adalah

 1. membantu dalam memastikan NADI mendapat sambutan komuniti setempat
 2. merancang dan menjalankan aktiviti-aktiviti promosi, sosial dan ekonomi berkaitan NADI
 3. Memberi sokongan dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti dan program yang dijalankan di NADI bagi mendapatkan maklumat berkaitan masalah-masalah sosioekonomi masyarakat setempat dan bekerjasama antara masyarakat setempat dan pihak-pihak yang terlibat dalam usaha menangani masalah tersebut.
 4. Berkolaborasi dengan NGO, kumpulan sukarelawan, persatuan dan pertubuhan dalam pelaksanaan aktiviti dan program di NADI
 5. membantu dalam penyaluran maklumatmaklumat yang tepat berkaitan aktiviti, program dan pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan di NADI kepada kumpulan sasar dan masyarakat.

 

APAKAH PERANAN RAKAN DIGITAL NADI?

 • 600 rakan digital NADI dilantik dan ditugaskan untuk menjalankan program-program yang dianjurkan oleh pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Ia adalah tambahan tenaga kerja ke NADI tersebut yang pada hakikinya mempunyai PENGURUS dan PENOLONG PENGURUS
 • Rakan Digital NADI akan menjalankan pelbagai Latihan akan menjadi penasihat kepada usahawan mikro serta akan membantu usahawan tersebut untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada agensi-agensi tertentu.

 

APAKAH USAHA YANG AKAN DIAMBIL OLEH NADI UNTUK MEMPERKASAKAN USAHAWAN LUAR BANDAR DAN MISKIN BANDAR?

 • NADI akan menganjurkan Program Pemerkasaan Pendigitalan Usahawan Kecil yang diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dengan kerjasama beberapa agensi Kerajaan dan swasta.
 • Pelbagai program keusahawanan diketengahkan bagi membantu usahawan kecil menjalankan perniagaan secara dalam talian melalui platform edagang, memahami kebolehpasaran produk, khidmat dalam strategi penjenamaan, pemasaran, pembungkusan dan sebagainya.
 • Program ini bermatlamat untuk mendorong 800,000 usahawan kecil beralih kepada pendigitalan menjelang tahun 2025.
 • Melalui program berkenaan, ia diharap dapat meningkatkan pengeluaran dan produktiviti yang akan menjana keuntungan, mengekalkan perniagaan serta pekerjaan sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan kepada Keluarga Malaysia.

 

APAKAH USAHA INI DIPANTAU?

 • Kesemua aktiviti akan dipantau impaknya.
 • Impak adalah dari segi peningkatan pendapatan oleh usahawan mikro yang telah menjalani bimbingan dan Latihan di NADI.
 • Adalah disasarkan agar purata peningkatan usahawan mikro adalah sebanyak tidak kurang dari 30% berbanding dengan pendapatan sebelum memasuki Program Pemerkasaan Pendigitalan Usahawan Kecil.
 • Melalui pemantauan yang rapi ini, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dapat bertindak tangkas bersama agensi 6 kerajaan lain serta pihak swasta untuk memperkemaskan aktiviti agar lebih mantap dan sesuai bagi usahawan mikro.

 

Sumber: SOALAN-SOALAN LAZIM PEDI